Uredba o vremenu upravljanja motornim vozilima

Ići dole

Uredba o vremenu upravljanja motornim vozilima

Počalji od siera taj Uto Mar 05, 2013 9:27 am

На основу члана 123. тачка 3. Устава Републике Србије и члана 244. став 5, а у вези са чланом
9. став 2. тачка 16. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, број
41/09),
Влада доноси
УРЕДБA
О ВРЕМЕНУ ОДМОРА И УПРАВЉАЊА ВОЗАЧА МОТОРНИХ ВОЗИЛА
КАДА ОБАВЉАЈУ МЕЂУНАРОДНИ ПРЕВОЗ, КАО И
О ПРИМЕНИ СИСТЕМА ДИГИТАЛНИХ ТАХОГРАФА
(„Службени гласник РС", број 54/2010 од 4.8.2010. године)
Предмет уредбе

Члан 1.
Овом уредбом уређују се времена управљања, пауза и одмора возача моторних возила
регистрованих у иностранству, као и возача моторних возила регистрованих у Републици Србији
када обављају међународни превоз, као и примена система дигиталних тахографа (контрола
времена управљања, пауза и одмора возача помоћу дигиталних, односно аналогних тахографа,
извођење послова у радионицама, а у вези са тахографом и граничником брзине који имају
одобрење типа, употреба меморијских картица, производња и персонализација меморијских
картица).

Члан 2.
Примена система дигиталних тахографа врши се у складу са одредбама Европског споразума
о раду посаде на возилима која обављају међународне друмске превозе (АЕТR), потписаног у
Женеви 1. јула 1970. године, одредбама ове уредбе и подзаконским актима донетим на основу ове
уредбе.

Област примене

Члан 3.
Одредбе ове уредбе односе се на сва правна и физичка лица која обезбеђују примену
одредаба АЕТR-а.
Одредбе ове уредбе које се односе на времена управљања, пауза и одмора возача моторних
возила и употребу тахографа примењују се на возаче који обављају међународни друмски превоз:
1) терета – теретним возилима или скупом возила чија највећа дозвољена маса
прелази 3,5 t;
2) путника – аутобусима.

Члан 4.
Одредбе ове уредбе не односе се на међународни друмски превоз:
1) возилима која се користе за јавни линијски превоз путника на линијама које нису
дуже од 50 km;
2) возилима чија највећа дозвољена брзина не прелази 40 km/h;
3) возилима која су у власништву или у закупу, без возача, оружаних снага, полиције,
службе цивилне заштите и ватрогасне службе, када се превоз обавља у сврху
извршавања задатака тих служби и под њиховим надзором;
4) возилима која се користе у ванредним ситуацијама или акцијама спашавања,
укључујући возила која се користе за непрофитни превоз хуманитарне помоћи;
5) специјализованим возилима која се користе у медицинске сврхе;
6) возилима специјализованим за превоз оштећених возила, а која се крећу у
полупречнику до 100 km од базе возила;2
7) возилима која се тестирају на путу у сврху техничког развоја или одржавања и
новим или ремонтованим возилима која још нису пуштена у саобраћај;
Coolвозилима или скуповима возила чија највећа дозвољена маса не прелази 7,5 t, а која
се користе за непрофитни превоз терета, и
9) возилима која имају музејску вредност, а која се користе за непрофитни превоз
путника и терета.

Значење израза

Члан 5.
Поједини изрази у смислу ове уредбе имају следеће значење, и то:
1) „друмски превоз” је сваки превоз путника или терета, укључујући и вожњу празног
возила, који се потпуно или делимично одвија на јавном путу;
2) „међународни друмски превоз” је друмски превоз при чијем обављању се прелази
најмање једна државна граница;
3) „линијски превоз путника” је превоз путника који се обавља на одређеној
релацији, по унапред одобреном реду вожње, итинереру и ценовнику;
4) „превозник” је правно лице или предузетник који обавља друмски превоз, било
јавни или за сопствене потребе;
5) „полуприколица” je прикључно возило без предње осовине, вучено на такав начин
да значајан део његове масе и масе терета носи вучно возило;
6) „возач” је свако лице, без обзира да ли је плаћено или не, које управља возилом
макар и у кратком временском периоду, или се налази у возилу у циљу управљања
возилом у случају потребе;
7) „вишечлана посада” је посада на возилу, која подразумева да се током сваког
периода управљања возилом, између свака два узастопна дневна одмора или између
дневног и недељног одмора, у возилу налазе најмање два возача која могу да
управљају возилом;
Cool „време управљања возилом” је трајање управљања моторним возилом, односно
скупом возила које се евидентира аутоматски, полуаутоматски или ручно на начин
утврђен овом уредбом;
9) „дневно време управљања” је укупно време управљања возилом између завршетка
једног и почетка наредног дневног одмора, односно између дневног и недељног
одмора;
10) „недељно време управљања возилом” је укупно време управљања возилом током
једне недеље;
11) „недеља” је временски период између понедељка у 00:00 часова и недеље у 24:00
часа;
12) „период непрекидног управљања возилом” је укупно време управљања возилом
од тренутка када возач започне управљање возилом док не искористи одмор или
паузу;
13) „остало радно време” је време током кога се обављају остале радне активности
осим управљања возилом, укључујући и све послове за истог или другог послодавца,
у или изван сектора транспорта;
14) „одмор” је непрекидни временски период током кога возач може слободно да
располаже својим временом;
15) „дневни одмор” је дневни временски период током кога возач може слободно да
располаже својим временом;
16) „пуни дневни одмор” је дневни одмор који непрекидно траје најмање 11 часова,
17) „скраћени дневни одмор” је дневни одмор који непрекидно траје краће од 11 часова,
али не мање од 9 часова;
18) „недељни одмор” означава период времена током недеље за време кога возач
слободно располаже тим временом;
19) „пуни недељни одмор” je недељни одмор који непрекидно траје најмање 45 часова;
20) „скраћени недељни одмор” je недељни одмор који непрекидно траје краће од
45 часова, али не мање од 24 часа;3
21) „пауза” је време током кога возач не управља возилом нити обавља остале радне
активности, односно које се користи искључиво за одмор;
22) „време расположивости” је време, осим пауза, дневних и недељних одмора, током
кога возач не мора да буде на свом радном месту, али мора да буде расположив да
започне или настави са управљањем возилом или обављањем осталих радних
активности (време када возач прати возило док се превози трајектом или
железницом, време чекања на граничним прелазима, као и време током забрана
кретања возила, а у случају вишечланих посада, то је време проведено на седишту
или лежају у кабини возила које је у покрету);
23) „тахограф“ је уређај, који може обухватати каблове, сензоре, електронске носаче
података о возачу, један или два читача за меморијске картице, интегрисан или
одвојен писач, индикаторске инструменте, компоненте за преузимање података из
меморије, уређаје за приказ или испис података и за уписивање места у којима возач
започиње односно завршава рад, а који је намењен уградњи у моторна возила и који
служи за приказ, евидентирање и аутоматско или полуаутоматско чување података
о раду таквих возила и о различитим временима рада и одмора возача;
24) „аналогни тахограф” је уређај, намењен уградњи у моторна возила, којим се, на
одговарајући тахографски листић, за период не краћи од 24 часа, евидентирају
подаци о брзини и пређеном путу возила, као и времена управљања возилом, рада и
одмора возача;
25) „дигитални тахограф” је уређај, намењен уградњи у моторна возила, којим се, у
меморији уређаја и на меморијској картици, за период не краћи од годину дана,
евидентирају подаци о брзини и пређеном путу возила, као и времена управљања
возилом, рада и одмора возача;
26) „меморијска картица” је носач података намењен за пренос и чување података;
27) „граничник брзине” је уређај, дограђен на погонски агрегат или је саставни део
система за управљање погонским агрегатом, који је намењен да ограничава највећу
брзину кретања моторних возила;
28) „радионица” је правно лице или предузетник који обавља послове у вези са
тахографом и граничником брзине.

Услови које морају да испуњавају возачи
Члан 6.
Возач који управља возилом за превоз терета, мора имати најмање:
1) 18 година, када управља возилом или скупом возила чија највећа дозвољена маса
није већа од 7,5 t;
2) 21 годину за остала возила.
Изузетно од одредби из става 1. тачка 2. овог члана, возилом може управљати возач са
навршених 18 година под условом да поседује сертификат о професионалној оспособљености за
обављање послова професионалног возача у друмском превозу.
Возач који управља аутобусом, мора имати најмање 21 годину.
Возач аутобуса који превози путнике у пречнику већем од 50 km од базе возила, мора
испуњавати и један од следећих услова, и то:
1) да има радно искуство од најмање једне године у управљању теретним возилима
чија је највећа дозвољена маса већа од 3,5 t;
2) да има радно искуство од најмање једне године као возач аутобуса којим се обавља
превоз путника у пречнику до 50 километара од базе возила,
3) да поседује сертификат о професионалној оспособљености за обављање послова
професионалног возача у друмском превозу.

Време управљања возилом
Члан 7.
Дневно време управљања возилом не може бити дуже од девет часова.
Изузетно од става 1. овог члана, дневно време управљања возилом се може продужити на
десет часова, највише два пута недељно.

Недељно време управљања возилом не може бити дуже од 56 часова.
Током било које две узастопне недеље, укупно време управљања возилом не може бити дуже
од 90 часова.

Током управљања возилом, у случају вишечлане посаде, присуство другог, односно других
возача, није обавезно само током првог часа управљања возилом.

Дневно и недељно време управљања возилом обухватају сва времена управљања на
територији Републике Србије или на територији треће земље.

Паузе
Члан 8.
После периода управљања возилом од највише четири часа и тридесет минута, возач мора да
користи непрекидну паузу у трајању од најмање 45 минута, осим ако почиње са коришћењем
дневног или недељног одмора.
Паузу из става 1. овог члана могу заменити две паузе од којих је прва пауза у трајању од
најмање 15 минута, а друга у трајању од најмање 30 минута, и које су распоређене тако да период
управљања возилом буде у сагласности са ставом 1. овог члана.

Одмори
Члан 9.
Возач мора да искористи нови дневни одмор у року од 24 часа након завршетка претходног
дневног или недељног одмора, односно, ако је возач део вишечлане посаде, сваки од возача мора
да искористи дневни одмор у трајању од најмање 9 часова, најкасније 30 часова након завршетка
претходног дневног или недељног одмора.
Возач мора да користи пуни дневни одмор у трајању од најмање 11 часова.
Изузетно од става 2. возач може да користи скраћени дневни одмор у трајању од девет
часова.
Возач може да користи дневни одмор из става 2. подељен на два дела, тако да први део
одмора траје непрекидно најмање три часа, а други непрекидно најмање девет часова.
Дневни одмор може да се продужи тако да прерасте у пуни или скраћени недељни одмор.
Возач може да користи највише три скраћена дневна одмора између било која два недељна
одмора.

Изузетно, возач који је део вишечлане посаде мора да користи дневни одмор у трајању од
најмање девет часова.
Возач мора да користи пун недељни одмор у трајању од 45 часова.
Изузетно од става 8. овог члана возач може да користи скраћени недељни одмор у трајању од
24 часа.

Током било које две узастопне недеље возач мора да користи најмање два недељна одмора,
од којих бар један мора да буде пуни недељни одмор.
Недељни одмор започиње најкасније по истеку шест двадесетчетворочасовних периода од
завршетка претходног недељног одмора.
У случају коришћења скраћеног недељног одмора из става 9. овог члана, возач је дужан да
надокнади временску разлику до пуног недељног одмора најкасније до краја треће недеље
рачунајући од недеље у којој је коришћен скраћени недељни одмор.
Сваки одмор који се користи за надокнађивање скраћеног недељног одмора мора да се
користи тако да се надовеже на други период одмора који траје најмање девет часова.
Дневни одмор и скраћени недељни одмор, возач може да користи у возилу изван базе возила,
уколико је возило опремљено одговарајућим лежајем и ако је при томе возило у стању мировања.5
Недељни одмор који започиње у једној недељи и наставља се у наредној недељи може да се
рачуна само као недељни одмор у једној од те две недеље.

Изузеци
Члан 10.
Возач може да одступи од одредаба чл. 7, 8. и 9. ове уредбе како би стигао до најближег места
предвиђеног за паркирање возила, и тиме осигурао безбедност путника, возила или терета, под
условом да тиме није угрожена безбедност саобраћаја.
У случају из става 1. овог члана возач мора, на тахографском листићу или на испису из
дигиталног тахографа или на другом одговарајућем документу, да назначи предмет и разлог
одступања од одредаба, одмах по доласку на најближе место предвиђено за паркирање возила.
Приликом продужетка времена управљања из става 1. овог члана возач мора да користи
дневни или недељни одмор, односно паузу утврђену у члану 8. став 1. ове уредбе.


Дужности учесника у транспортном процесу, превозника и возача
Члан 11.
Сви учесници у транспортном процесу (превозници, пошиљаоци, шпедитери, уговарачи и
подуговарачи превоза, агенције које запошљавају возаче и други) дужни су да се придржавају
одредаба ове уредбе приликом планирања и организације превоза.
Превозник је дужан да организује рад возача тако да се возачи могу придржавати одредаба
ове уредбе и да возачима дâ одговарајућа упутства за примену одредаба ове уредбе.
Превозник је дужан да врши провере времена управљања возилом, пауза и одмора возача.
Превозник чија су возила опремљена дигиталним тахографом дужан је да обезбеди да се сви
подаци са дигиталног тахографа и картице возача редовно преузимају и преносе на рачунар или
на друго самостално средство за чување података, који му морају бити увек приступачни.
Под редовним преузимањем и преносом података са дигиталног тахографа из става 4. овог
члана сматра се преузимање и пренос података најмање једном у 60 календарских дана. Редовним
преузимањем и преносом података са картице возача сматра се преузимање које се обави најмање
једном током 21 дана рада возача.
Превозник је дужан да податке из става 4. овог члана чува најмање две године након
евидентирања и да, на захтев надлежног органа, исте дâ на увид.
У случају да возач у одређеном периоду времена не управља возилом из здравствених
разлога или годишњег одмора, или уколико је управљао возилом из члана 4. став 1. ове уредбе,
односно уколико је обављао остале активности осим управљања возилом или био расположив,
превозник је дужан да за сваки такав период возачу изда Потврду о одсуствовању возача (Образац
1), која је одштампана уз ову уредбу и чини њен саставни део.
Потврду из става 7. овог члана превозник мора да попуни тачним подацима у штампаном
облику и да чува копије издатих потврда у периоду од најмање две године од тренутка њиховог
издавања.
Превозник не сме награђивати ангажоване возаче, било у виду додатка на плату или
стимулације, на бази пређеног пута или количине превезене робе, ако су те награде такве да могу
угрозити безбедност саобраћаја или довести до кршења одредаба ове уредбе.
Превозник је одговоран за свако кршење одредаба ове уредбе од стране возача којег је
ангажовао.
Превозник може бити ослобођен од одговорности за прекршај који је починио возач уколико
достави прихватљиве доказе да је у свему поступао у складу са одредбама ове уредбе.
Возач је дужан да се придржава свих упутстава добијених од превозника.
Возач је дужан да потврде о одсуствовању возача држи у возилу и да, на захтев надлежног
органа, исте дâ на увид.6
Возач је дужан да, на захтев надлежног органа, дâ на увид: тахографске листиће са свим
писаним забелешкама, односно исписе из дигиталног тахографа и картицу возача уколико је
поседује, као и потврде о одсуствовању возача за текући дан и претходних 28 дана.
Учесници у транспортном процесу, превозници и возачи имају и друге дужности утврђене
овом уредбом.

Одобрење типа тахографа
Члан 12.
Тахограф, који је намењен за уградњу у возило, мора имати одобрење типа и бити прегледан,
уграђен и контролисан на начин дефинисан АЕТR-ом.

Члан 13.
Одобрење типа тахографа, модела тахографског листића или меморијске картице, издаје
Агенција за безбедност саобраћаја (у даљем тексту: Агенција) на захтев произвођача или
овлашћеног представника произвођача у Републици Србији.
Изузетно од става 1. овог члана, уколико је произвођач неког типа тахографа, за који постоји
одобрење типа, престао да постоји, на захтев корисника, Агенција ће одобрити тип тахографа са
роковима, односно роком важења одобрења типа, односно роком до када се ти тахографи могу
користити.
Произвођач, односно овлашћени представник произвођача или корисник из става 2. овог
члана не може у Републици Србији поднети захтев за одобрење типа тахографа уколико је исти већ
поднео код овлашћених органа друге државе потписнице AETR-а.
За свако одобрење типа тахографа Агенција издаје сертификат о одобрењу. Обрасци
сертификата (Образац 2 и Образац 3), одштампани су уз ову уредбу и чине њен саставни део.
Агенција води евиденцију о издатим Сертификатима о одобрењу, која садржи податке о
врсти одобрења и правном и физичком лицу коме је одобрење издато, као и друге неопходне
податке који су садржани у сертификату о одобрењу.

Послови са тахографима
Члан 14.
Послови у вези са тахографима и граничником брзине могу да се обављају само у
радионицама које поседују дозволу за рад издату у складу са одредбама ове уредбе.

Послови радионице
Члан 15.
Радионица може обављати послове:
1) уградње и подешавања тахографа и граничника брзине;
2) контроле и прегледа тахографа;
3) оправке и демонтаже тахографа.
Радионица која обавља послове из става 1. тачка 2 овог члана обавезна је да те послове
обавља и за аналогне и за дигиталне тахографе.
Изузетно, радионица може, уз сагласност Агенције, обављати послове подешавања тахографа
и ван просторија радионице.
Ближи опис послова из става 1. овог члана прописује министар надлежан за послове
саобраћаја (у даљем тексту: Министар).7

Дозвола радионице
Члан 16.
Дозвола радионице је јавна исправа којом се утврђује који од послова из члана 15. ове уредбе
радионица може вршити.
Дозвола се издаје са роком важења од пет година.
Захтев за продужење важења дозволе, радионица је дужна да поднесе најмање 60 дана пре
истека рока важења дозволе.
У случају промене власништва, одговорног лица или промене запослених, радионица је
дужна да о томе обавестити Агенцију у року од петнаест дана од дана настале промене.
У дозволи се одређује жиг за преглед тахографа и жиг за оправку тахографа, које Агенција
објављује на својој интернет страници.
Жигови за оправке тахографа морају бити усклађене унутар сервисне мреже произвођача
тахографа.

Услови за издавање дозволе
Члан 17.
Дозвола ће се издати радионици на основу захтева.
Уз захтев радионица прилаже доказе о испуњавању следећих услова, и то:
1) да је регистрована у Агенцији за привредне регистре;
2) да се послови радионице обављају према одобреном стандарду система менаџмента
квалитетом;
3) да има запосленог руководиоца радионице;
4) да има најмање два запослена техничара;
5) да поседује одговарајућу мерну опрему која се редовно баждари;
6) да поседује одговарајућу опрему и алат за обављање послова за које је поднела
захтев за добијање дозволе;
7) да има уређен однос с произвођачем тахографа, ако обавља послове из члана 15. став
1 тач. 1. и 3. ове уредбе;
Cool да поседује одговарајуће просторије као и да је прилаз радионици изграђен, означен
и не омета одвијање саобраћаја;
9) да има одговарајуће просторије и опрему који омогућавају да документација о
активностима у вези са тахографима и подаци који су на њима, буду евидентирани и
сачувани на одговарајући начин, да буду доступни надзорним органима, као и да
обезбеди заштиту личних података у складу са прописима;
10) да није правни наследник радионице којој је у последњих пет година одузета
дозвола;
11) да има огласну таблу;
12) да није у стечајном или ликвидационом поступку, нити да је против ње покренут
поступак принудне наплате.
Дозвола из става 1. овог члана неће се издати радионици уколико је одговорно лице,
руководилац радионице или запослени техничар правоснажно осуђиван за кривично дело у
обављању послова везаних за тахограф.
Ближе услове које мора да испуни радионица, начин доказивања испуњавања услова и
садржај захтева за издавање или продужетак дозволе прописује Министар на предлог Агенције.

Услови за одузимање дозволе
Члан 18.
Агенција ће одузети дозволу радионици ако утврди:
1) да радионица не испуњава услове из члана 17. ове уредбе;8
2) да је у периоду од последње две године од дана утврђивања почињен прекршај из
члана 42. ове уредбе;
3) да је дозвола издата на основу лажних доказа о испуњености услова из члана 17. ове
уредбе.
Решењем о одузимању дозволе, одузимају се све дозволе радионице из члана 15. ове уредбе .
Решењем о одузимању дозволе радионици се налаже да у року од три дана од пријема
решења о одузимању дозволе Агенцији достави све картице радионице, средства за жигосање и
сву документацију и евиденције које води према овој уредби.
Против решења из става 1. овог члана жалба није дозвољена, али се може покренути спор
пред Управним судом. Покренути спор против решења о одузимању дозволе не одлаже извршење
решења.

Евиденција о радионицама
Члан 19.
Агенција води евиденцију о:
1) издатим дозволама радионицама, изменама дозволе и пратећој документацији;
2) одузетим дозволама;
3) попису картица радионице, жигова и попису печата;
4) подацима о несталим (изгубљеним или украденим) или неисправним картицама.
У оквиру евиденције из става 1. овог члана, Агенција евидентира следеће личне податке: име
и презиме, датум рођења и место пребивалишта техничара.
Агенција доставља информације о тренутном стању радионица односно картица радионице
надлежним органима других држава које то затраже.
Ближу садржину евиденције из става 1. овог члана и начин њеног вођења прописује

Министар на предлог Агенције.
Техничар
Члан 20.
Послове на тахографима, уређајима и компонентама од којих зависи исправан рад тахографа,
врши техничар радионице који поседује важећу лиценцу за обављање послова у радионици.
Услов за добијање лиценце за обављање послова у радионици за техничара јесте:
1) да има најмање трећи степен стручне спреме саобраћајног, електротехничког или
машинског смера;
2) да има положен испит из области познавања, испитивања и уградње тахографа, која не сме
бити старија од две године;
3) да против њега није покренут кривични поступак или није правоснажно осуђиван за
кривична дела из области послова са тахографима.
Испит из става 2. тачка 2) овог члана полаже се у Агенцији.
Садржину програма, начин и висину трошкова полагања испита из области познавања,
испитивања и уградње тахографа прописује Агенција.
Техничар мора да приликом обављања послова на дигиталном тахографу користи своју
картицу, клешта за жигосање и издаје одговарајућа документа.
У случају незаконитог и несавесног рада техничара, Агенција може донети решење о забрани
рада техничара на одређени временски период, односно одузети му лиценцу на период од пет
година.

Руководилац радионице
Члан 21.
Руководилац радионице јесте лице:9
1) које именује власник, орган управљања или одговорно лице радионице и које је у
сталном радном односу у радионици;
2) против кога није покренут поступак за кривично дело из области послова са
тахографима;
3) које није у радном односу и не обавља исте или сличне послове изван радионице.
Руководилац радионице одговоран је за безбедност и чување података, рад са меморијским
картицама радионице, као и да:
1) техничари користе своје картице;
2) чува картице радионице, клешта за жигосање, када нису у употреби, и одговарајуће
документе на сигурном месту или у благајни;
3) без одлагања обавести Агенцију о нестанку (губитку или крађи), односно
неисправности меморијских картица;
4) благовремено подноси захтев за добијање дозволе радионице односно за њено
продужење;
5) се током коришћења картице стара о физичкојбезбедности картице.
Руководилац радионице може да обавља и послове техничара уколико испуњава услове за
техничара.

Огласна табла
Члан 22.
Огласна табла својом величином мора да буде уочљива, да се налази на видљивом месту у
радионици и да садржи:
1) ознаку дозволе и жиг;
2) обавештења, налоге и упозорења надлежних органа.
Ближу садржину огласне табле прописује Министар.

Обавезе радионице
Члан 23.
Радионица може обављати само послове за које поседује важећу дозволу издату од стране
Агенције.
Радионица је, у случају уклањања или демонтаже дигиталног тахографа, дужна да са уређаја
преузме и пренесе све податке који су на њему евидентирани, за последња три месеца, закључно са
даном када је дошло до неисправности или грешке, укључујући и личне податке.
Податке из става 2. овог члана радионица је обавезна да чува, у електронском облику, на
рачунару у радионици или на другом самосталном средству за чување података, који јој морају
бити увек приступачни, а најмање две године од дана преузимања и преноса.
Податке из става 2. овог члана радионица доставља превознику, у чијем је возилу био
дигитални тахограф или код којег је запослен возач на ког се односе подаци о времену управљања
возилом и одморима, на захтев превозника.
О преузимању и преносу података из става 2. овог члана радионица води евиденцију.

Немогућност преузимања и преноса или исписа података
Члан 24.
Ако су преузимање и пренос података немогући, али је могуће направити испис из
дигиталног тахографа,радионица ће о томе обавестити превозника.
Радионица ће направити испис из става 1. овог члана за последња три месеца и доставити их
превознику.
Уколико није могуће направити ни испис из дигиталног тахографа, радионица ће издати
потврду о немогућности преузимања и преноса података.10
Потврду о немогућности преузимања и преноса података радионица израђује у два примерка,
од којих се један примерак потврде издаје превознику, односно власнику возила, а други се чува у
радионици најмање две године.
Потврда о немогућности преузимања и преноса података, поред редног броја потврде и места
и датума њеног издавања, садржи и податке:
1) о радионици (назив и седиште радионице, ознаку дозволе, податке о техничару који је
покушао да обави преузимање и пренос или испис података и његов потпис, број
картице радионице);
2) о моторном возилу (број шасије возила – VIN ознака и регистарска ознака, марка
(произвођач) и тип);
3) о дигиталном тахографу (произвођач, тип и серијски број, датум производње, место
уградње у кабини моторног возила, ознаку одобрења типа, видљивост података са
информативне налепнице или плочице, односно утврђивање њене читљивости);
4) о превознику и возачу (назив и седиште превозника, број картице возача).
У случају немогућности преузимања и преноса или исписа података из дигиталног тахографа
радионица је дужна да о томе обавести Агенцију.
Агенција ће дигитални тахограф из става 3. овог члана задржати, односно послати на анализу
у другу радионицу или код овлашћеног представника произвођача тахографа.
Ако се утврди да је дошло до лажног издавања потврде о немогућности преузимања и
преноса података, трошкове додатног прегледа сноси радионица која је поменуту потврду издала.

Контрола рада радионица
Члан 25.
Контролу над испуњавањем прописаних услова за добијање дозволе и контролу правилног
рада радионице обавља Агенција.
Ако надзорни орган приликом контроле саобраћаја утврди да тахограф не ради исправно, о
томе ће без одлагања обавестити Агенцију уз достављање података са информативне налепнице
или плочице.
У случају из става 2. овог члана Агенција ће извршити контролу у радионици која је последња
обављала послове на тахографу, односно обавестити надлежни орган државе у којој се радионица
налази.
Ако се контролом утврде неправилности у радионици које би могле угрозити сигуран рад
тахографа, Агенција ће наложити одговорном лицу да без одлагања запосленима забрани приступ
картицама радионице.
Ако одговорно лице не поступи у складу са одредбом става 4. овог члана, Агенција ће
радионици одузети дозволу.

Коришћење тахографа, тахографских листића и меморијских картица
Члан 26.
У возилу са уграђеним аналогним тахографом, превозник и возач су обавезни да обезбеде
довољан број тахографских листића одговарајућег типа, водећи рачуна и о могућности замене
оштећених листића или листића које је одузео надлежни надзорни орган.
Возачи не смеју користити запрљане или оштећене тахографске листиће.
Превозник чува тахографске листиће у уредном стању за период од најмање 24 месеца након
коришћења и издаје копије возачима на њихов захтев.
У возилу са уграђеним дигиталним тахографом, превозник и возач дужни су да обезбеде
довољну количину траке за испис из тахографа, узимајући у обзир потребно време за реализацију
превоза.11
У случају неисправности или грешке у раду тахографа, превозник је дужан да обезбеди да се
они отклоне у радионици у року од седам дана од дана откривања неисправности или грешке у
раду тахографа.
Када је тахограф неисправан или није у функцији, возач је дужан да ручно евидентира
податке којим се недвосмислено утврђује његов идентитет (име и презиме, број возачке дозволе
или број картице возача и потпис), као и све податке о својим активностима, тј. временима, за
различите периоде које тахограф није адекватно евидентирао, на тахографском листићу или
испису, односно на привременом листићу који се прилаже уз тахографски листић или картицу
возача.
Возач је дужан да користи одговарајуће носаче података, у виду тахографских листића или
картице возача, сваког дана током кога управља возилом, почевши од тренутка отпочињања
вожње до тренутка њеног престанка, осим у случају одузимања истих од стране овлашћених лица.
Тахографски листић не може се користити дуже од периода за који је предвиђен. Картица
возача не може се користити након истека периода важења.
Возач може да има само једну важећу картицу возача за чије коришћење је овлашћен.
Возач не сме користити картицу возача која је оштећена.
У случају када је картица возача оштећена, неисправна или нестала, односно украдена или
изгубљена, возач може да настави управљање возилом без картице возача најдуже 15
календарских дана односно онолико дана колико је потребно да се возило врати у базу превозника
и по предаји захтева добије замену или дупликат картице под условом да поднесе доказ да
картицу не може дати на увид за време овог периода.
У случајевима из става 11. овог члана возач је дужан да у року од седам дана поднесе захтев за
замену, односно издавање дупликата картице.

Граничник брзине
Члан 27.
У теретна возила и скупове возила чија највећа дозвољена маса прелази 3,5 t и аутобусе мора
бити уграђен исправан, типски одобрен граничник брзине.
Члан 28.
Након уградње граничника брзине, оправке, промена у броју импулса или обима пнеуматика,
односно након оправки на систему за довод горива врши се контрола усклађености брзине
одређене граничником брзине са вредношћу брзине уписаном на информативној налепници или
плочици.
Периодичне контроле исправности рада граничника брзине обављају се истовремено са
периодичном контролом тахографа.

Члан 29.
Контрола исправности рада граничника брзине врши се у радионицама.
Ближи опис послова радионица у вези са граничником брзине прописаће Министар на
предлог Агенције.
Картице

Члан 30.
Меморијске картице могу бити картице:
1) возача;
2) превозника;
3) надзорних органа;12
4) радионице.
Картица возача и картица превозника издаје се на период од пет година.
Картица надзорног органа издаје се на име службеног лица органа који у оквиру контроле
саобраћаја на путевима врше контролу времена трајања управљања возилом, на период од две
године.
Картица радионице издаје се на име техничара на период од једне године и мора имати
сигурносни идентификациони број (ПИН код).
Физичким лицима може се издати само једна меморијска картица.
Надлежност за издавање картица

Члан 31.
Послове издавања картица из члана 30. став 1. ове уредбе обавља Агенција.
Поступак издавања картица

Члан 32.
Картице из члана 30. ове уредбе издају се на основу поднетог захтева.
Послови Агенције у вези са издавањем картица обухватају:
1) разматрање захтева за издавање картице;
2) послове израде картице (производња, персонализација и генерисање потребних
електронских кључева);
3) уручивање картице;
4) вођење евиденције у складу са овом уредбом и давање података из евиденције.

ođačem kartica i obavljanjem ugovorom utvrđenih poslova obavlja Agencija. U postupku vršenja nadzora Agencija je dužna da utvrdi da li proizvođač kartica i dalje ispunjava propisane uslove za proizvođača kartica i da li obavlja poslove u skladu sa ugovorom.

ČLAN 42
Novčanom kaznom u iznosu od 300.000 do 800.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako postupi suprotno odredbama:

1) člana 11. st. 2. i 9;

2) člana 12;

3) člana 14;

4) člana 16. stava 4;

5) člana 23. st. 1-4;

6) člana 26. st. 3. i 5.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 500.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu, novčanom kaznom u iznosu od 20.000 do 50.000 dinara.

Član 43
Novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 300.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ili preduzetnik, ako:

1) naredi suprotno članu 7. st. 1, 2, 3. ili 4;

2) ne omogući poštovanje člana 9. st. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. i 12;

3) postupi suprotno članu 11. st. 1, 3, 4, 6, 7. i 8;

4) postupi suprotno članu 24. st. 2, 4. i 6;

5) postupi suprotno članu 26. st. 1. i 4,

6) postupi suprotno članu 27. st. 1.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu, novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 30.000 dinara.

Član 44
Novčanom kaznom u iznosu od 30.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako postupi suprotno odredbama:

1) člana 7. st. 1. i 2, ukoliko je dnevno vreme upravljanja vozilom duže od dozvoljenog za više od dva časa;

2) člana 7. stav 3, ukoliko je nedeljno vreme upravljanja duže od 70 časova;

3) člana 7. stav 4, ukoliko je vreme upravljanja u toku dve uzastopne nedelje duže od 112 časova i 30 minuta;

4) člana 8. stav 1;

5) člana 9. st. 1, 6, 10. i 12;

6) člana 9. stav 2, ukoliko je dnevni odmor kraći od osam časova i 30 minuta.

7) člana 9. st. 3. i 7, ukoliko je dnevni odmor kraći od sedam časova,

Cool člana 9. stav 8, ukoliko je puni nedeljni odmor kraći od 36 časova;

9) člana 9. stav 9, ukoliko je skraćeni nedeljni odmor kraći od 20 časova;

10) člana 11. st. 12-14;

11) člana 12;

12) člana 20. stav 3;

13) člana 21. stav 2;

14) člana 26. st. 6-12.

Član 45
Novčanom kaznom u iznosu od 20.000 do 40.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako postupi suprotno odredbama:

1) člana 7. st. 1. i 2, ukoliko je dnevno vreme upravljanja vozilom duže od dozvoljenog za više od jedan čas, ali najduže dva časa;

2) člana 7. stav 3, ukoliko je nedeljno vreme upravljanja duže od 60 časova, ali najduže 70 časova;

3) člana 7. stav 4, ukoliko je vreme upravljanja u toku dve uzastopne nedelje duže od 100 časova, ali najduže 112 časova i 30 minuta;

4) člana 9. stav 2, ukoliko je dnevni odmor kraći od deset časova, ali ne kraći od osam časova i 30 minuta,

5) člana 9. st. 3. i 7, ukoliko je dnevni odmor kraći od osam časova, ali ne kraći od 7 časova,

6) člana 9. stav 8, ukoliko je puni nedeljni odmor kraći od 42 časa, ali ne kraći od 36 časova;

7) člana 9. stav 9, ukoliko je skraćeni nedeljni odmor kraći od 22 časa, ali ne kraći od 20 časova;

Cool člana 10. stav 2;

9) člana 26. st. 1, 2. i 4.

Član 46
Novčanom kaznom u iznosu od 15.000 do 30.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako postupi suprotno odredaba:

1) člana 7. st. 1. i 2, ukoliko je dnevno vreme upravljanja vozilom duže od dozvoljenog za najviše jedan čas;

2) člana 7. stav 3, ukoliko je nedeljno vreme upravljanja duže od 56 časova, ali najduže 60 časova;

3) člana 7. stav 4, ukoliko je vreme upravljanja u toku dve uzastopne nedelje duže od 112 časova i 30 minuta;

4) člana 8. stav 1;

5) člana 9. st. 1, 6, 10. i 12;

6) člana 9. stav 2, ukoliko je dnevni odmor kraći od osam časova i 30 minuta.

7) člana 9. st. 3. i 7, ukoliko je dnevni odmor kraći od sedam časova,

Cool člana 9. stav 8, ukoliko je puni nedeljni odmor kraći od 36 časova;

9) člana 9. stav 9, ukoliko je skraćeni nedeljni odmor kraći od 20 časova;

10) člana 11. st. 12-14;

11) člana 12;

12) člana 20. stav 3;

13) člana 21. stav 2;

14) člana 26. st. 6-12.


Nastavak rada laboratorija

Član 47

Laboratorije koje su imale Rešenje o akreditaciji za pregled tahografa, a koje žele da nastave sa radom treba da dostave Agenciji kopiju rešenja i spisak zaposlenih tehničara i odgovornih lica u roku od 30 dana nakon objavljivanja ove uredbe.

Agencija će izdati dozvolu za rad laboratorijama koje dostave dokaze iz stava 1. ovog člana uz uslov da u roku od šest meseci dostave potrebnu dokumentaciju za dozvolu radionice u skladu sa ovom uredbom. Dokaze o stručnoj osposobljenosti tehničara, radionica će dostaviti najkasnije šest meseci nakon uspostavljanja sistema osposobljavanja, koji potvrdi Agencija.

Laboratorije koje u roku iz stava 1. ovog člana ne dostave dokaze u skladu sa ovom uredbom prestaju sa radom. Ako laboratorija nakon tog roka podnese zahtev za dobijanje dozvole za radionicu, smatraće se kao nova radionica.

Važenje isprava izdatih po starim propisima

Član 48

Odobrenja i druge isprave na osnovu kojih su u upotrebi tahografi predstavljaju osnov za njihovu upotrebu za period naznačen u njima, odnosno do dobijanja odgovarajuće isprave izdate u skladu sa ovom uredbom, a najkasnije do isteka šest meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Rok za donošenje propisa

Član 49

Propisi koji se donose na osnovu ove uredbe doneće se najkasnije u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Agencija će raspisati javni tender u skladu sa članom 35. stav 1. ove uredbe najkasnije u roku od dva meseca od stupanja na snagu ove uredbe.

Prestanak važenja propisa

Član 50

Danom stupanja na snagu propisa iz čl. 15. i 17. ove uredbe prestaje da važi Pravilnik o metrološkim uslovima za nadzorne uređaje za kontrolu rada vozača i kretanja vozila u drumskom saobraćaju ("Službeni list SRJ", broj 24/03).

Stupanje na snagu

Član 51

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Obrazac 1

POTVRDA O ODSUSTVOVANJU VOZAČA
(Popunjava se u štampanom obliku i potpisuje pre početka putovanja
Čuva se uz originalni tahografski listić ili ispis iz digitalnog tahografa)

Unos netačnih podataka u potvrdu predstavlja prekršajPopunjava prevoznik:

1.

Naziv preduzeća / preduzetnika2.

Ulica, poštanski broj, grad

SRBIJA


3.

Broj telefona:

00381

4.

Broj faksa:

00381

5.

Adresa elektronske pošte:Ja, dole potpisani

6.

Ime i prezime7.

na radnom mestu u preduzećuIzjavljujem da je vozač:

8.

Ime i prezime vozača9.

Datum rođenja vozača (dan, mesec, godina)10.

Broj vozačke dozvole, lične karte ili pasoša11.

koji je otpočeo sa radom u preduzeću (dan, mesec, godina)Za period:

12.

od (čas, dan, mesec, godina):13.

do (čas, dan, mesec, godina):14.

c

bio na bolovanju ***

15.

c

koristio godišnji odmor ***

16

_________________
Red Bul daje krila al zato rakija daje quatro
avatar
siera
Admin

Broj poruka : 15104
Datum upisa : 21.02.2013
Lokacija : ČA 32

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Uredba o vremenu upravljanja motornim vozilima

Počalji od siera taj Ned Jul 16, 2017 5:53 pmNadjem i kupim knjigu o tahografima upotrebi istih i uredbu o vremenu vožnje

_________________
Red Bul daje krila al zato rakija daje quatro
avatar
siera
Admin

Broj poruka : 15104
Datum upisa : 21.02.2013
Lokacija : ČA 32

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Uredba o vremenu upravljanja motornim vozilima

Počalji od najsporiji taj Ned Jul 16, 2017 7:20 pm

.....nije to ni malo lose imati pored sebe u vozilu i ja sam dugo sa sobom nosio graficki prikaz ( po AETR-u ) o vremenima rada i odmora  vozaca.Nema sta tu puno da se prica jer  je sve jasno i u razlicitim bojama graficki nacrtano i ispisano tako da moras da budes ozbiljno glupav pa da to ne razumes.Za srecu nije mi do sada to  trebalo za pokazivanje i ubedjivanje sa policijom bilo gde, a istini za volju mislim da vec danas svi nasi saobracajci odlicno znaju sve te propise, narocito deo o kaznenim odredbama.
avatar
najsporiji

Broj poruka : 11128
Datum upisa : 24.02.2013
Godina : 60
Lokacija : Svilajnac,Srbija

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Uredba o vremenu upravljanja motornim vozilima

Počalji od siera taj Ned Jul 16, 2017 7:38 pm

Generalno kod mene zabunu nekad izazovu pauze od 24 u sred nedelje pa onda tupim mozak šta i kako Smile Inače ovde su obuhvaćeni svi zakonom priznati tahografi počev od analognih 1318 1324 pa do svih mogućih digitalaca i eventualne mahinacije

_________________
Red Bul daje krila al zato rakija daje quatro
avatar
siera
Admin

Broj poruka : 15104
Datum upisa : 21.02.2013
Lokacija : ČA 32

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Uredba o vremenu upravljanja motornim vozilima

Počalji od najsporiji taj Ned Jul 16, 2017 8:43 pm

.....nikada to nije lose imati kraj sebe radi podsecanja ali i radi policije kada bas zapne negde kod nas.Naravno da svi mi po nekada gresimo ali  sve sto se da ispraviti, to i nije tako strasno jer zivimo u neka luda vremena kada paznja zbog mora gluposti popusti pa se tada zaborave stvari i radnje koje i ne bi smele da se zaborave.Jbg.desava se ali je zato tu knjiga.
avatar
najsporiji

Broj poruka : 11128
Datum upisa : 24.02.2013
Godina : 60
Lokacija : Svilajnac,Srbija

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Uredba o vremenu upravljanja motornim vozilima

Počalji od najsporiji taj Čet Maj 31, 2018 11:46 am

....da okacim graficki prikaz vremena rada i odmora vozaca po AETR-u , davno skinuto sa nekog Hr.sajta , odstampano i noseno sa sobom da se ima ko neko od organa vlasti zapne sa ubedjivanjem.Vec nekoliko godina mi je to bilo9 medju kartama eu u putnoj torbi i kada sam ga opet slucajno ugledao, poslikao sam i da okacim i ovde.

" />

" />

" />

" />


....nadam se da ce ovo nekome pomoci  i nije lose to odstampati i nositi sa sobom u vozilu, za svaki slucaj a i radi podsecanja.Jedini dodatak koji je po zakonu a ovde nije objasnjen to je da se prav 15-to minutna pauza moze koristiti i posle prvih pola sata odnosno 40 minuta voznje jer tu prvu pauzu od 115 minuta ukoliko se deli pauza izmedju dve voznje, vozac moze sam da izabere kada ce je iskoristiti, nije zakonom precizirano odnosno moze tih prvih 15 minuta koristit kada god hoce u opet prvih 4,30 minuta voznje.Neka me neko ispravi ako gresim ali po nasem domacem zakonu  radni dan vozaca traje 14 sati a u medjunarodnom transportu 15 sati i mislim da t ovde ne pise , nisam citao.Definitivno, drzite se ovih sema i nema greske a Boga mi ni kazne.Srecno.
avatar
najsporiji

Broj poruka : 11128
Datum upisa : 24.02.2013
Godina : 60
Lokacija : Svilajnac,Srbija

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Uredba o vremenu upravljanja motornim vozilima

Počalji od Sotir taj Sub Jun 02, 2018 3:33 pm

Hvala majstore cheers .
avatar
Sotir

Broj poruka : 5348
Datum upisa : 24.02.2013
Lokacija : Pancevo

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Uredba o vremenu upravljanja motornim vozilima

Počalji od najsporiji taj Sub Jun 02, 2018 8:53 pm

.....ovde je vazno  samo za pocetak malo procitati zakone i makar malo znati propise odnosno ono sto je zakonodavac propisao za nas posao, a potom to i rastumaciti na pravi nacin,  a svakome na volju kako ce i da li ce to da ispostuje.Ogromna vecina nasih vozaca nazalost ne krsi propise  svesno vec to rade iz neznanja, odnosno sve dok ih policija ne odere od kazne oni su  ubedjeni da su radili ispravno.
Da se to bilo kome iz nase nase postovane forumske  ekipe ne bi  desavalo, ko zeli neka iskorpira ovih par stranica i neka nosi sa sobom u vozilu, nece pogresiti i makar u tom delu nece napraviti prekrsaj, za sve drugo ne znam.
avatar
najsporiji

Broj poruka : 11128
Datum upisa : 24.02.2013
Godina : 60
Lokacija : Svilajnac,Srbija

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Uredba o vremenu upravljanja motornim vozilima

Počalji od Sponsored content


Sponsored content


Nazad na vrh Ići dole

Nazad na vrh


 
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu